Ioanna & Gabriel

Luxury Event & Floral Design: Kipos Kalou
Photographer: Rena Iliadou